ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2025


Η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται από τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2021, ανακοινώνει ότι η διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, που ενδεχομένως να δημοσιευτούν κατά το έτος 2025, και η οποία έχει ανατεθεί στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

 

(α)  το Σάββατο 28.09.2024, για τις θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, και,

 

(β)  το Σάββατο 02.11.2024, αναφορικά με τις θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.

 

Η γραπτή εξέταση, και στις δύο περιπτώσεις, θα είναι εξέταση ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αποτελούμενη από τα ακόλουθα τρία θέματα:

 

(i) αριθμητική ικανότητα, (ii) αφαιρετική ικανότητα, και

(iii) λεκτική ικανότητα.

 

Επιτυχών θα θεωρείται όποιος συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα 40% τουλάχιστον. Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων θα υπόκεινται σε περαιτέρω στατιστική επεξεργασία και η τελική βαθμολογία που θα δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων θα είναι σε τρία δεκαδικά.

 

Σημειώνεται ότι η επιτυχία στην πιο πάνω Γραπτή Εξέταση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αίτησης διορισμού, σε οποιαδήποτε από τις θέσεις που περιλαμβάνονται στους Καταλόγους Θέσεων Εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία και εμπίπτουν: 

 

-       στο Παράρτημα Ια (για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλ. Α7 του Κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών), και

 

-       στο Παράρτημα Ιβ (για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλ. Α8 του Κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν). 

Σημειώνεται ότι οι σχετικοί κατάλογοι των θέσεων αναμένεται να εγκριθούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σχετική ενημέρωση και ανάρτηση των Καταλόγων θα ακολουθήσει τόσο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής όσο και στις ιστοσελίδες της Υπηρεσίας Εξετάσεων και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις, μέσω του ιστότοπου της Υπηρεσίας Εξετάσεων

http://epd.moec.gov.cy, από τις 14.05.2024 μέχρι τις 31.05.2024.  Το τέλος συμμετοχής ορίστηκε στα πενήντα (€50) ευρώ για κάθε εξέταση.  

 

Διευκρινίζεται ότι  αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους (απολυτήριο λυκείου ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών,  για το Παράρτημα Ια,  και πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, για το Παράρτημα Ιβ), μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι,   οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις πιο πάνω σπουδές τους καθώς και όλες τις υπόλοιπες απαιτήσεις  της  θέσης για την οποία ενδιαφέρονται,  όταν αυτή δημοσιευτεί εντός του 2025 και μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις θα ανακοινωθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στις ιστοσελίδες της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Ανακοίνωση για Κυβερνητικές Εξετάσεις

Κλίμακα Α8


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ Α8 ΤΟΥ΄Η ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣΟΝ

 

Η Ειδική Επιτροπή η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων, είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της Γραπτής Εξέτασης αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία, για την οποία εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2024, γνωστοποιεί ότι η Γραπτή Εξέταση για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν (επιστημονικές θέσεις), θα διεξαχθεί το Σάββατο 2.11.2024.

 

2. Η Ειδική Επιτροπή έχει αναθέσει στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας την αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής της πιο πάνω εξέτασης.

 

3. Επιτυχία στη Γραπτή Εξέταση παρέχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διορισμού για θέσεις που θα προκηρυχθούν κατά το έτος 2025 οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχετικό Κατάλογο Θέσεων που αναμένεται να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  Ενημέρωση και ανάρτηση του σχετικού Καταλόγου θα ακολουθήσει μετά την ψήφιση του από τη Βουλή και τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

Η πλήρωση των θέσεων γίνεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με βάση τις διατάξεις των αναφερόμενων στην επικεφαλίδα Νόμων. Για την πλήρωση των θέσεων που θα προκηρυχθούν οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα υποβληθούν σε προφορική εξέταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου νόμου. 

 

4.Η Γραπτή Εξέταση θα είναι εξέταση ικανοτήτων, αποτελούμενη από τρία θέματα, διάρκειας 40 λεπτών το καθένα. Κάθε θέμα της εξέτασης αξιολογεί μια από τις εξής τρεις ικανότητες, ως ακολούθως:

 

Θέμα 1: Αριθμητική Ικανότητα 

Θέμα 2: Αφαιρετική Ικανότητα 

Θέμα 3: Λεκτική Ικανότητα

 

Ακολουθεί Παράρτημα με περιγραφή της Εξεταστέας Ύλης.

 

5.Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση θα είναι όποιος συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον. Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων θα υπόκεινται σε περαιτέρω στατιστική επεξεργασία και η τελική βαθμολογία που θα δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων θα είναι σε τρία δεκαδικά. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από βαθμολογητές που ορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων με βάση τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται για βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας.  

 

6.Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Γραπτή Εξέταση έχουν όσοι θεωρούν ότι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία. 

7.Όσοι ενδιαφέρονται να παρακαθήσουν στη Γραπτή Εξέταση θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καταβάλλοντας το καθορισμένο τέλος συμμετοχής στην εξέταση που ορίστηκε στα πενήντα (€50) Ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση και πληρωμής του τέλους συμμετοχής θα αρχίσει στις 14.5.2024, η ώρα 12 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί στις 31.5.2024, η ώρα 12 το μεσημέρι.  Οι σχετικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων θα υπάρχουν στον ειδικό ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας http://epd.moec.gov.cy. Επιπρόσθετες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές, γι΄ αυτό καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση έγκαιρα. Τονίζεται ότι τα τέλη των εξετάσεων δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.

 

8.Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διεξαχθεί η εξέταση θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 

9.Με βάση τα αποτελέσματα της Γραπτής Εξέτασης καταρτίζεται από την Ειδική Επιτροπή κατάλογος επιτυχόντων, ο οποίος και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Όλοι όσοι παρακάθησαν στη Γραπτή Εξέταση ειδοποιούνται αν πέτυχαν ή όχι στη γραπτή εξέταση και όσοι πέτυχαν εφοδιάζονται με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας. 

 

10.Σχετικό ενημερωτικό υλικό που περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και δείγματα ερωτήσεων θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://epd.moec.gov.cy.  Στον ίδιο ιστότοπο θα αναρτηθεί ο σχετικός Κατάλογος των

Θέσεων όπως αυτός θα εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τα συνοπτικά απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα, κτλ. Επίσης, στον ίδιο ιστότοπο θα αναρτούνται όλες οι μελλοντικές ανακοινώσεις που αφορούν τη γραπτή εξέταση και τη συμμετοχή σε αυτήν. 

 

11.Διευκρινίζεται ότι  αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους (πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν), μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, καθώς και όλες τις υπόλοιπες απαιτήσεις  της  θέσης για την οποία ενδιαφέρονται, όταν αυτή δημοσιευτεί εντός του 2025 και μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.  

 

12.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη γραπτή εξέταση, τα εξεταστικά κέντρα κτλ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22582933, 22582934.

 

13.Για πληροφορίες που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο των προσλήψεων στη δημόσια υπηρεσία, τις θέσεις για τις οποίες διεξάγεται η γραπτή εξέταση, τα προσόντα που απαιτούνται κτλ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22602555, 22602568, 22602569.

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απρίλιος 2024 


Εξεταστέα Ύλη - Εξέταση για Θέσεις στο Δημόσιο που η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α8

Κάθε θέμα αξιολογεί μια από τις εξής τρεις ικανότητες: 1. Αριθμητική Ικανότητα, 2. Αφαιρετική Ικανότητα και 3. Λεκτική Ικανότητα.


Εξεταστέα Ύλη - Εξέταση για Θέσεις στο Δημόσιο που η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α8

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 14.10.2023 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2021 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ Α8 ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Η' ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣΟΝ

Η Ειδική Επιτροπή, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων, είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της Γραπτής Εξέτασης αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία, για την οποία εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, γνωστοποιεί ότι σε γενικές γραμμές η ύλη της πιο πάνω Γραπτής Εξέτασης είναι η ακόλουθη:

Oι υποψήφιοι θα κληθούν να διαγωνιστούν σε εξέταση Ικανοτήτων.
Η εξέταση ικανοτήτων θα περιλαμβάνει τρία θέματα, διάρκειας 40 λεπτών το καθένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί. Κάθε θέμα θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με πέντε (5) επιλογές απάντησης. Στόχος της εξέτασης ικανοτήτων είναι να αξιολογήσει την ικανότητα των υποψηφίων να λύνουν προβλήματα, γρήγορα και ορθά, συνδυάζοντας πληροφορίες (οπτικές, αριθμητικές ή γλωσσικές) που τους δίνονται. Κάθε θέμα αξιολογεί μια από τις εξής τρεις ικανότητες: 1. Αριθμητική Ικανότητα, 2. Αφαιρετική Ικανότητα και 3. Λεκτική Ικανότητα.

Θέμα 1: Αριθμητική Ικανότητα

Το πρώτο θέμα της εξέτασης, του αριθμητικού συλλογισμού, επίσης γνωστό ως εξέταση αριθμητικής ικανότητας ή ποσοτικού συλλογισμού, αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να συλλογίζεται με μαθηματικές έννοιες και να εξάγει λογικά συμπεράσματα προκειμένου να λύσει προβλήματα που αφορούν ποσότητες, σχέσεις, σύνολα κ.ά.

Θέμα 2: Αφαιρετική Ικανότητα

Το δεύτερο θέμα της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα αφαιρετικού συλλογισμού (χρήση επαγωγικής σκέψης) του υποψηφίου. Σ’ αυτό το θέμα ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα που απαιτούν εύρεση γενικεύσεων, όπως είναι τα πρότυπα ή οι ιδιότητες που μοιράζονται μια ποικιλία συγκεκριμένων στοιχείων ή σχημάτων.

Θέμα 3: Λεκτική Ικανότητα

Το τρίτο θέμα της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα του εξεταζόμενου να κατανοεί λεκτικές πληροφορίες (έννοιες, επιχειρήματα, μικρά κείμενα) και βάσει αυτών να προβαίνει σε λογικούς συλλογισμούς.

Δείγματα Ερωτήσεων:

(Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι δειγματικές και σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν όλο το εύρος των πιθανών ερωτήσεων που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι εντός των τριών θεμάτων της εξέτασης Ικανοτήτων).

Θέμα 1:

Κάθε πρόβλημα αποτελείται από μια διατύπωση, που ορίζει τα στοιχεία του προβλήματος και πέντε επιλογές απάντησης. Δικό σας έργο θα είναι να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τη διατύπωση του προβλήματος και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που βρίσκεται σε μια από τις πέντε επιλογές που δίνονται. Καλείστε να επιλέξετε τη σωστή απάντηση μεταξύ των πέντε επιλογών που σας δίνονται και να τη μεταφέρετε στο Φύλλο Απαντήσεων.

Παράδειγμα 1:
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προκειμένου να οργανώσει καλύτερα τα μαθήματα που προσφέρουν τα Επιμορφωτικά Κέντρα έκανε δημοσκόπηση σε δείγμα 250 πολιτών. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης των 250 πολιτών έδειξαν τα εξής: 140 επιθυμούν μαθήματα τέχνης, 160 μαθήματα χορού, 70 μαθήματα ξένων γλωσσών, 70 τέχνη και χορό, 50 τέχνη και ξένες γλώσσες, 30 χορό και ξένες γλώσσες και 15 τέχνη, χορό και ξένες γλώσσες. Πόσοι πολίτες δεν δήλωσαν ότι τους αρέσει κάποιος τύπος μαθήματος;

(α) 60     (β) 10      (γ) 15      (δ) 40      (ε) 20

Η σωστή απάντηση είναι το (γ). Αν κάνουμε ένα διάγραμμα Venn αυτό θα μας δείξει: 5+35+15+15+35+55+75=235 πολίτες ενδιαφέρονται για τουλάχιστον ένα τύπο μαθήματος. Συνεπώς, 250-235= 15 πολίτες δεν δήλωσαν ότι τους αρέσει κάποιος τύπος μαθήματος.

Παράδειγμα 2:
Οι ανακριτές της αστυνομίας χρησιμοποιούν ερωτήσεις για να αποσπάσουν πληροφορίες και μαρτυρίες για την ενοχή ή την αθωότητα του ατόμου που ανακρίνεται. Υπάρχουν τέσσερα πιθανά αποτελέσματα: (1) ένα άτομο έχει διαπράξει έγκλημα και λέει την αλήθεια ομολογώντας ένα έγκλημα που πραγματικά διέπραξε, (2) ένα άτομο διέπραξε έγκλημα αλλά δε λέει την αλήθεια ισχυριζόμενος ότι είναι αθώος ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, (3) ένα άτομο δεν διέπραξε έγκλημα και λέει την αλήθεια ισχυριζόμενος ότι είναι αθώος για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε και (4) ένα άτομο δεν διέπραξε έγκλημα αλλά δε λέει την αλήθεια ομολογώντας ένα έγκλημα που στην πραγματικότητα δεν έκανε.

Οι ανακριτές έχουν στατιστικά στοιχεία που τους καθοδηγούν στην ανάκριση. Με βάση αυτά τα στοιχεία όταν κάποιος είναι κατηγορούμενος για έγκλημα και ανακρίνεται υπάρχει 80% πιθανότητα να μη διέπραξε έγκλημα, 15% πιθανότητα να μη λέει την αλήθεια και 1% πιθανότητα να ομολογεί ένα έγκλημα που δεν διέπραξε. Με βάση αυτά τα στατιστικά στοιχεία, ποια είναι η πιθανότητα για ένα άτομο που διέπραξε ένα έγκλημα και λέει την αλήθεια, ομολογεί, δηλαδή, ένα έγκλημα που πραγματικά διέπραξε;

α) 6%            β) 10%            γ) 15%            δ) 7%            ε) 20%

Η σωστή απάντηση είναι το (α). Αν κάνουμε ένα πίνακα διπλής εισόδου με τις μεταβλητές διέπραξε ή όχι έγκλημα στις στήλες και λέει ή δεν λέει την αλήθεια στις γραμμές και συμπληρώσουμε τα κελιά του πίνακα αθροίζοντας τα ποσοστά οριζοντίως και καθέτως, θα βρούμε ότι υπάρχει 6% πιθανότητα ένας ανακρινόμενος να διέπραξε πραγματικά ένα έγκλημα και να το ομολογεί.

Παράδειγμα 3:
Ένα Ινστιτούτο Γλωσσών προσφέρει επτά γλώσσες. Κάθε σπουδαστής παρακολουθεί μια γλώσσα. Το ποσοστό των σπουδαστών που παρακολουθεί καθεμιά από τις 7 γλώσσες στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς φαίνεται στη γραφική παράσταση. Αν 20 σπουδαστές παρακολουθούν ιταλικά, πόσοι σπουδαστές παρακολουθούν ρωσικά;

α)35           β)10           γ)15           δ)27           ε)20          

Η σωστή απάντηση είναι το (γ). Αν 8% παρακολουθούν ιταλικά, τότε το 1% είναι 20/8=2.5. Επίσης 100-(29+27+18+8+10+2)=6% παρακολουθεί ρωσικά. Άρα 6*2.5=15 παρακολουθούν ρωσικά.


Παράδειγμα 4:
Αν Κ=| x – 3 |+| 3.5 - x |+| 4.6- x |και x είναι πραγματικός αριθμός, σε ποια από τις πιο κάτω τιμές επιτυγχάνεται η ελάχιστη τιμή του Κ;

α) x=3            β) x=2.7           γ) x= 4.6      δ) x= 3.5        ε) x= 5.6

Η σωστή απάντηση είναι το (δ).

Θέμα 2:

Σε κάθε σελίδα του Θέματος 2 θα υπάρχουν γραμμές Σχημάτων. Σε κάθε γραμμή Σχημάτων θα υπάρχουν δύο σειρές σχημάτων, τα Σχήματα Προβλήματος και τα Σχήματα Απάντησης. Τα Σχήματα Απάντησης είναι αριθμημένα (α), (β), (γ), (δ) και (ε). Έργο σας θα είναι να προσέξετε καλά τη σειρά των Σχημάτων Προβλήματος και έπειτα να αναζητήσετε το σχήμα από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης (βρίσκονται στα δεξιά κάθε συνόλου Σχημάτων Προβλήματος) που είναι το επόμενο στη σειρά των Σχημάτων Προβλήματος. Την απάντησή σας να τη γράψετε στο Φύλλο Απαντήσεων.

Παράδειγμα 1:


Η προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, σε κάθε επιμέρους πλαίσιο, το μεσαίο σχήμα αλλάζει θέση με το σχήμα πάνω αριστερά, κάτω αριστερά, κάτω δεξιά και πάνω δεξιά κατά σειρά. Ταυτόχρονα, αμοιβαία αλλαγή θέσης κατά σειρά συμβαίνει και στα σχήματα της κάτω σειράς, της στήλης δεξιά, της πάνω σειράς, της στήλης αριστερά κ.ο.κ. Συνεπώς, το σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (δ).

Παράδειγμα 2:


Η προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, σε κάθε επιμέρους πλαίσιο τα γεωμετρικά σχήματα (τρίγωνο και ρόμβος) αναπηδούν εναλλάξ στο επόμενο τεταρτημόριο αριστερόστροφα. Επιπρόσθετα, το γεωμετρικό σχήμα που μένει σταθερό μαυρίζει ενώ αυτό που αναπηδά ασπρίζει. Στο πρώτο πλαίσιο αναπηδά στην επόμενη θέση ο ρόμβος, στο δεύτερο το τρίγωνο κοκ. Συνεπώς, το σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (γ).

Παράδειγμα 3:


Η προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (δ).


Παράδειγμα 4:
Η προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (β).

Θέμα 3:

Σε κάθε πρόβλημα παρακάτω σας δίνεται ένα σενάριο που ακολουθείται σε κάποιες περιπτώσεις από μια ερώτηση και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις από δύο δηλώσεις.

Παράδειγμα 1:

Υποθέστε ότι πάνω σε ένα τραπέζι βλέπετε τέσσερα φύλλα τράπουλας. Ένας φίλος σάς πληροφορεί ότι κάθε φύλλο έχει ένα χρώμα στη μία πλευρά και ένα σχήμα στην άλλη πλευρά και ότι ο κανόνας είναι αν μια κάρτα έχει μπλε χρώμα στη μια πλευρά, τότε έχει ένα κύκλο στην άλλη πλευρά. Βλέπετε ότι η μια πλευρά των τεσσάρων φύλλων είναι χρώματος μπλε, χρώματος κόκκινου, φύλλο με κύκλο και φύλλο με τρίγωνο. Ο φίλος σάς ζητάει να αποφασίσετε ποια κάρτα ή κάρτες πρέπει να γυρίσετε, ώστε να επιβεβαιώσετε αν ο κανόνας είναι αληθής ή ψευδής. Ποια φύλλα θα γυρίσετε;

α) μόνο το φύλλο με το μπλε χρώμα.
β) το φύλλο με το μπλε χρώμα και το φύλλο με τον κύκλο.
γ) το φύλλο με το μπλε χρώμα και το φύλλο με το τρίγωνο.
δ) το φύλλο με τον κύκλο και το φύλλο με το τρίγωνο.
ε) μόνο το φύλλο με τον κύκλο.

Η σωστή απάντηση είναι το (γ).

Παράδειγμα 2:

Παρακάτω θα διαβάσετε συλλογισμούς που περιγράφουν γεγονότα. Θα πρέπει να δεχτείτε όλα τα γεγονότα που περιγράφονται ως αληθή ως προς το περιεχόμενο (όχι κατ’ ανάγκη και πραγματικά). Έργο σας είναι να διαβάσετε προσεκτικά τον κάθε συλλογισμό και να επιλέξετε την έγκυρη δήλωση (μια από τις πέντε εναλλακτικές α, β, γ, δ, και ε) που προκύπτει μόνο από το συνδυασμό της αλήθειας των προτάσεων που σας δίνονται.

Όταν βρέχει στη Γεροσκήπου, βρέχει και στην Πάφο.
Όταν βρέχει στην Πάφο, δεν βρέχει στην Πέγεια.
Ή στην Πάφο βρέχει ή στη Γεροσκήπου.

Ποιο συμπέρασμα ακολουθεί λογικά από τα παραπάνω;

(α) Βρέχει στην Πάφο και δεν βρέχει στην Πέγεια.
(β) Βρέχει στη Γεροσκήπου και στην Πέγεια.
(γ) Δεν βρέχει στην Πάφο.
(δ) Δεν βρέχει στη Γεροσκήπου.
(ε) Βρέχει στη Γεροσκήπου.

Η σωστή απάντηση είναι το (α).

Παράδειγμα 3:

Ένα επιχείρημα είναι μια σειρά από δηλώσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως για να πειστεί κάποιος για κάτι ή να παρουσιαστούν οι λόγοι για την αποδοχή ενός συμπεράσματος. Στο παρακάτω πρόβλημα θα πρέπει να απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί το επιχείρημα.

Πολλοί λένε ότι ο Τύπος δεν πρέπει να ‘χώνει τη μύτη του’ στην ιδιωτική ζωή των ατόμων. Ωστόσο, ο Τύπος διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει οποιαδήποτε ιστορία παρουσιάζει ενδιαφέρον για το κοινό, εκτός και αν αυτή η ιστορία είναι συκοφαντική. Έτσι, εάν μια ιδιωτική ιστορία δεν είναι συκοφαντική, ο Τύπος έχει υποχρέωση να τη δημοσιεύσει, γιατί τέτοιες πληροφορίες ενδιαφέρουν σαφώς το κοινό.

Το επιχείρημα είναι ευάλωτο σε κριτική διότι προϋποθέτει, χωρίς να δικαιολογεί, ότι …

α) ο Τύπος μπορεί να δημοσιεύει μη συκοφαντικές ιστορίες ατόμων που ενδιαφέρουν το κοινό.
β) το να έχει κάποιος δικαίωμα να κάνει κάτι συνεπάγεται την υποχρέωση να το κάνει.
γ) η δημοσίευση πληροφοριών σχετικών με την προσωπική ζωή ατόμων δεν μπορεί να είναι συκοφαντική.
δ) αν κάποιος έχει υποχρέωση να κάνει κάτι, τότε έχει και το δικαίωμα να το κάνει.
ε) το δικαίωμα του Τύπου να δημοσιεύει, πάντα υπερτερεί του δικαιώματος του ατόμου να μη συκοφαντεί.

Η σωστή απάντηση είναι το (β).

Παράδειγμα 4:

Παρακάτω θα διαβάσετε ένα μικρό κείμενο το οποίο περιγράφει γεγονότα. Θα πρέπει να δεχτείτε όλα τα γεγονότα που περιγράφονται ως αληθή ως προς το περιεχόμενο (όχι κατ΄ ανάγκη και πραγματικά). Το κείμενο ακολουθείται από 5 δηλώσεις οι οποίες μπορεί να συνάγονται από όσα λέγονται σ’ αυτό, μπορεί και όχι. Έργο σας είναι να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο και να αξιολογήσετε ποια δήλωση υποστηρίζεται απ’ αυτό.

Κείμενο: ‘Όλοι ξέρουμε πόσο δελεαστικό μπορεί να είναι να έχουμε μία σοκολάτα ή ένα επιπλέον κομμάτι κέικ, ακόμα κι αν αποδεχόμαστε ότι είναι πιο υγιεινό να μην τα απολαύσουμε. Τι δημιουργεί όμως αυτή τη λαχτάρα για γλυκές λιχουδιές;

Πολλοί επιστήμονες προτείνουν ότι είμαστε προγραμματισμένοι να επιθυμούμε τη ζάχαρη σε ένα ενστικτώδες επίπεδο, καθώς παίζει ιδιαίτερα ζωτικό ρόλο στην επιβίωσή μας. Η αίσθηση της γεύσης μας έχει εξελιχθεί για να λαχταρούμε τα μόρια που είναι απαραίτητα για τη ζωή, όπως το αλάτι, το λίπος και η ζάχαρη.

Όταν τρώμε το φαγητό μας, η απλή ζάχαρη (γλυκόζη) απορροφάται στο λεπτό έντερο και μέσω της κυκλοφορίας του αίματος διανέμεται σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Η γλυκόζη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον εγκέφαλο καθώς αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας του εξαιρετικά πυκνού δικτύου νευρώνων που διαθέτει. Οι νευρώνες χρειάζονται συνεχή παροχή γλυκόζης από την κυκλοφορία του αίματος καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν οι ίδιοι γλυκόζη. Όπως γνωρίζουν οι διαβητικοί, κάποιος με χαμηλό σάκχαρο μπορεί γρήγορα να πέσει σε κώμα. Σύμφωνα με το NHS, τα πρόσθετα σάκχαρα δεν πρέπει να αποτελούν περισσότερο από το 10% της ενέργειας που προσλαμβάνεται από τα τρόφιμα και τα ποτά καθημερινά. Αυτό το ποσοστό μπορεί να προέρχεται από μέλι, χυμούς φρούτων και μαρμελάδες, αναψυκτικά, επεξεργασμένα τρόφιμα ή την επιτραπέζια ζάχαρη. Αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί σε περίπου 70 γραμμάρια την ημέρα για τους άνδρες και 50 γραμμάρια για τις γυναίκες, αν και μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το σωματικό μέγεθος, την ηλικία και το πόσο δραστήριοι είμαστε. Πενήντα γραμμάρια ζάχαρης ισοδυναμούν με 10 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη την ημέρα ή δύο κουτιά ανθρακούχου ποτού ή οκτώ μπισκότα σοκολάτας. Όταν βρίσκεστε στην υπεραγορά, αξίζει να θυμάστε ότι τα προϊόντα ταξινομούνται ως πλούσια σε ζάχαρη, εάν περιέχουν περισσότερα από 15 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια και χαμηλά σε ζάχαρη, εάν έχουν λιγότερα από 5 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια.’

Προσαρμογή από https://www.sciencefocus.com/

Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις υποστηρίζεται καλύτερα από το κείμενο;

α) Μαθαίνουμε από μικροί να επιθυμούμε τη ζάχαρη ενστικτωδώς.
β) Είναι τεκμηριωμένο εύρημα ότι τα πρόσθετα σάκχαρα δεν πρέπει να αποτελούν περισσότερο από το 10% της ημερήσιας ενέργειάς σας.
γ) Τα χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορεί να οδηγήσουν σε κώμα.
δ) Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να περιορίσουν την πρόσληψη πρόσθετης ζάχαρης στα 70 γραμμάρια ζάχαρης την ημέρα.
ε) Σύμφωνα με το NHS, οι νευρώνες χρειάζονται συνεχή παροχή γλυκόζης από την κυκλοφορία του αίματος γιατί δεν μπορούν να την αποθηκεύουν.

Η σωστή απάντηση είναι το (γ).

Βαθμολογία

Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση θα είναι όποιος συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όσο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον. Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων θα υπόκεινται σε περαιτέρω στατιστική επεξεργασία και η τελική βαθμολογία που θα δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων θα είναι σε τρία δεκαδικά. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από βαθμολογητές που ορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων με βάση τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται για βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας.

Ανακοίνωση για Κυβερνητικές Εξετάσεις

Κλίμακα Α7


ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2021 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ Α7 ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΄Η ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 Η Ειδική Επιτροπή η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων, είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της Γραπτής Εξέτασης αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία, για την οποία εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2024, γνωστοποιεί ότι η Γραπτή Εξέταση για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη επιστημονικές θέσεις), θα διεξαχθεί το Σάββατο 28.9.2024. 

 

2.             Η Ειδική Επιτροπή έχει αναθέσει στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας την αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής της πιο πάνω εξέτασης.

 

3.             Επιτυχία στη Γραπτή Εξέταση παρέχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διορισμού για θέσεις που θα προκηρυχθούν κατά το έτος 2025 οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχετικό Κατάλογο Θέσεων που αναμένεται να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  Ενημέρωση και ανάρτηση του σχετικού Καταλόγου θα ακολουθήσει μετά την ψήφιση του από τη Βουλή και τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

Η πλήρωση των θέσεων γίνεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με βάση τις διατάξεις των αναφερόμενων στην επικεφαλίδα Νόμων. Σημειώνεται ότι για την πλήρωση των θέσεων που θα προκηρυχθούν, δεν θα διεξάγεται προφορική εξέταση, εκτός μόνον κατ’ εξαίρεση και νοουμένου ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι δικαιολογούνται επαρκώς από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

 

4.             Η Γραπτή Εξέταση θα είναι εξέταση ικανοτήτων αποτελούμενη από τρία θέματα, διάρκειας 40 λεπτών το καθένα. Κάθε θέμα της εξέτασης αξιολογεί μια από τις εξής τρεις ικανότητες, ως ακολούθως:

 

Θέμα 1: Αριθμητική Ικανότητα  Θέμα 2: Αφαιρετική Ικανότητα 

Θέμα 3: Λεκτική Ικανότητα

 

Ακολουθεί Παράρτημα με περιγραφή της Εξεταστέας Ύλης.

 

5.             Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση θα είναι όποιος συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον. Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων θα υπόκεινται σε περαιτέρω στατιστική επεξεργασία και η τελική βαθμολογία που θα δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων θα είναι σε τρία δεκαδικά. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από βαθμολογητές που ορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων με βάση τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται για βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας.  

6.             Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Γραπτή Εξέταση έχουν όσοι θεωρούν ότι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία. 

 

7.             Όσοι ενδιαφέρονται να παρακαθήσουν στη Γραπτή Εξέταση θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καταβάλλοντας το καθορισμένο τέλος συμμετοχής στην εξέταση που ορίστηκε στα πενήντα (€50) Ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση και πληρωμής του τέλους συμμετοχής θα αρχίσει στις 14.5.2024, η ώρα 12 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί στις 31.5.2024, η ώρα 12 το μεσημέρι.  Οι σχετικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων θα υπάρχουν στον ειδικό ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας http://epd.moec.gov.cy. Επιπρόσθετες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές, γι΄ αυτό καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση έγκαιρα. Τονίζεται ότι τα τέλη των εξετάσεων δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.

 

8.             Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διεξαχθεί η εξέταση θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 

9.             Με βάση τα αποτελέσματα της Γραπτής Εξέτασης καταρτίζεται από την Ειδική Επιτροπή κατάλογος επιτυχόντων, ο  οποίος και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Όλοι όσοι παρακάθησαν στη Γραπτή Εξέταση ειδοποιούνται αν πέτυχαν ή όχι στη γραπτή εξέταση και όσοι πέτυχαν εφοδιάζονται με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας. 

 

10.           Σχετικό ενημερωτικό υλικό που περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και δείγματα ερωτήσεων θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://epd.moec.gov.cy.  Στον ίδιο ιστότοπο θα αναρτηθεί ο σχετικός Κατάλογος των Θέσεων όπως αυτός θα εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τα συνοπτικά απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα, κτλ. Επίσης, στον ίδιο ιστότοπο θα αναρτούνται όλες οι μελλοντικές ανακοινώσεις που αφορούν τη γραπτή εξέταση και τη συμμετοχή σε αυτήν. 

 

11.           Διευκρινίζεται ότι  αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους (απολυτήριο λυκείου ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών), μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους καθώς και όλες τις υπόλοιπες απαιτήσεις  της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται,  όταν αυτή δημοσιευτεί εντός του 2025 και μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. 

 

12.           Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη γραπτή εξέταση, τα εξεταστικά κέντρα κτλ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22582933, 22582934.

 

13.           Για πληροφορίες που αφορούν τη νομοθεσία των προσλήψεων, τις θέσεις για τις οποίες διεξάγεται η γραπτή εξέταση, τα προσόντα που απαιτούνται κτλ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα  22602555, 22602568, 22602569.

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απρίλιος 2024 

Εξεταστέα Ύλη - Εξέταση για Θέσεις στο Δημόσιο που η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α7

Oι υποψήφιοι θα κληθούν να διαγωνιστούν σε εξέταση Ικανοτήτων


Εξεταστέα Ύλη - Εξέταση για Θέσεις στο Δημόσιο που η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α7

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 23.9.2023 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2021 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ Α7 ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Η΄ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Ειδική Επιτροπή, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων, είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της Γραπτής Εξέτασης αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία, για την οποία εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, γνωστοποιεί ότι σε γενικές γραμμές η ύλη της πιο πάνω Γραπτής Εξέτασης είναι η ακόλουθη:

Oι υποψήφιοι θα κληθούν να διαγωνιστούν σε εξέταση Ικανοτήτων.

Η εξέταση ικανοτήτων θα περιλαμβάνει τρία ξεχωριστά θέματα, διάρκειας 40 λεπτών το καθένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης που θα ανακοινωθεί. Κάθε θέμα θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με πέντε (5) επιλογές απάντησης. Στόχος της εξέτασης ικανοτήτων είναι να αξιολογήσει την ικανότητα των υποψηφίων να λύνουν προβλήματα, γρήγορα και ορθά, συνδυάζοντας πληροφορίες (οπτικές, αριθμητικές ή γλωσσικές) που τους δίνονται. Κάθε θέμα της εξέτασης αξιολογεί μια από τις εξής τρεις ικανότητες: 1. Αριθμητική Ικανότητα, 2. Αφαιρετική Ικανότητα και 3. Λεκτική Ικανότητα.

Θέμα 1: Αριθμητική Ικανότητα

Το πρώτο θέμα, το τεστ αριθμητικού συλλογισμού, επίσης γνωστό ως τεστ αριθμητικής ικανότητας ή τεστ ποσοτικού συλλογισμού, αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να συλλογίζεται με αριθμούς και να αξιοποιεί σημαντικές μαθηματικές έννοιες. Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα πρακτικής αριθμητικής, προβλήματα με κλάσματα, ποσοστά, ακολουθίες αριθμών κ.ά.

Θέμα 2: Αφαιρετική Ικανότητα

Το δεύτερο θέμα της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα αφαιρετικού συλλογισμού (χρήση επαγωγικής σκέψης) του υποψηφίου. Σε αυτό το θέμα της εξέτασης ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα που απαιτούν εύρεση γενικεύσεων, όπως είναι τα πρότυπα ή οι ιδιότητες που μοιράζονται μια ποικιλία συγκεκριμένων στοιχείων ή σχημάτων.

Θέμα 3: Λεκτική Ικανότητα

Το τρίτο θέμα της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα του εξεταζόμενου να κατανοεί λεκτικές πληροφορίες (λέξεις, έννοιες, μικρά κείμενα) και βάσει αυτών να προβαίνει σε λογικούς συλλογισμούς.

Δείγματα Ερωτήσεων:

(Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι δειγματικές και σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν όλο το εύρος των πιθανών ερωτήσεων που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι εντός των τριών θεμάτων της εξέτασης).

Θέμα 1:

Κάθε πρόβλημα αποτελείται από μια διατύπωση, που ορίζει τα στοιχεία του προβλήματος και πέντε επιλογές απάντησης. Δικό σας έργο θα είναι να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τη διατύπωση του προβλήματος και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που βρίσκεται σε μια από τις πέντε επιλογές που δίνονται. Καλείστε να επιλέξετε τη σωστή απάντηση μεταξύ των πέντε επιλογών που σας δίνονται και να τη μεταφέρετε στο Φύλλο Απαντήσεων.

Παράδειγμα 1:

Αν σήμερα προσθέσουμε την ηλικία της Μαρίας στην ηλικία της Χριστίνας, το άθροισμα που θα πάρουμε είναι 50 χρόνια. Ποια θα είναι η συνολική τους ηλικία σε 6 χρόνια;
(α) 56 χρόνια      (β) 62 χρόνια      (γ) 65 χρόνια      (δ) 50 χρόνια      (ε) 68 χρόνια

Η σωστή απάντηση είναι το (β) διότι μετά από έξι χρόνια θα έχουν μεγαλώσει και οι δύο κατά έξι χρόνια. Συνεπώς 50+2*6=62 χρόνια.

Παράδειγμα 2:
Σε μια εξέταση ένας υποψήφιος παίρνει δύο μονάδες για κάθε ορθή απάντηση και χάνει μια μονάδα για κάθε λανθασμένη απάντηση. Ο υποψήφιος απαντάει και τις 100 ερωτήσεις της εξέτασης και βαθμολογείται με 80. Πόσες ερωτήσεις απάντησε ορθά;
α) 80            β) 55            γ) 50            δ) 65            ε) 60

Η σωστή απάντηση είναι το (ε). Αν υποθέσουμε ότι απάντησε χ ερωτήσεις ορθά, τότε: 2χ-(100-χ)-80>2χ-100+χ=80>3χ=180>χ=60.

Παράδειγμα 3:
Σε μια εξέταση 65% των μαθητών πέτυχε στα μαθηματικά, 75% πέτυχε στα ελληνικά και 60% πέτυχε και στα δύο. Πόσο ποσοστό των μαθητών απέτυχε και στα δύο μαθήματα; α) 20%           β) 10%           γ) 15%           δ) 40%           ε) 25%

Η σωστή απάντηση είναι το (α).

Παράδειγμα 4: Στο πρόβλημα παρακάτω βλέπετε μια ακολουθία αριθμών. Ένας από τους αριθμούς που σας δίνονται δεν ανήκει στην ακολουθία. Βρέστε τον.

Ακολουθία αριθμών: 32, 24, 22, 18, 17.

α) 22                       β) 18                       γ) 17                       δ) 24                       ε) 32

Η σωστή απάντηση είναι το (α). Στην ακολουθία έπρεπε να έχουμε το 20 αντί του 22.

Θέμα 2:

Σε κάθε σελίδα του θέματος 2 θα υπάρχουν γραμμές Σχημάτων. Σε κάθε γραμμή Σχημάτων θα υπάρχουν δύο σειρές σχημάτων, τα Σχήματα Προβλήματος και τα Σχήματα Απάντησης. Τα Σχήματα Απάντησης είναι αριθμημένα (α), (β), (γ), (δ) και (ε). Έργο σας θα είναι να προσέξετε καλά τη σειρά των Σχημάτων Προβλήματος και έπειτα να αναζητήσετε το σχήμα από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης (βρίσκονται στα δεξιά κάθε συνόλου Σχημάτων Προβλήματος) που είναι το επόμενο στη σειρά των Σχημάτων Προβλήματος. Την απάντησή σας να τη γράψετε στο Φύλλο Απαντήσεων.

Παράδειγμα 1:

Η προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το τρίγωνο και ο ρόμβος αλλάζουν θέση μετακινούμενα εναλλάξ κατά ένα τεταρτοκύκλιο αντίστροφα προς τη φορά του ρολογιού.

Συνεπώς, το σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (β).

Παράδειγμα 2:

Η προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το μισοφέγγαρο περιστρέφεται δεξιόστροφα κατά 90° ενώ οι διαγραμμίσεις στο εσωτερικό του παραμένουν οριζόντιες. Συνεπώς, το σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (γ).

Παράδειγμα 3:

Η προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (ε).

Παράδειγμα 4:
Η προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (β).

Θέμα 3:

Παράδειγμα 1:

Σε κάθε πρόταση που δίνεται λείπουν δύο λέξεις, η πρώτη και η τελευταία. Ακριβώς από κάτω θα υπάρχουν πέντε επιλογές συμπλήρωσης των λέξεων που λείπουν με τη μορφή ζευγαριού λέξεων. Η πρώτη λέξη του ζευγαριού θα πρέπει να ταιριάζει με την πρώτη λέξη που λείπει, έτσι που οι δύο πρώτες λέξεις να σχετίζονται μεταξύ τους. Η δεύτερη λέξη του ζευγαριού θα πρέπει να ταιριάζει με τη δεύτερη λέξη που λείπει, έτσι ώστε οι δύο τελευταίες λέξεις να σχετίζονται μεταξύ τους. Όταν διαλέξετε το ζευγάρι που νομίζετε ότι ταιριάζει καλύτερα, καλείστε να σημειώσετε την απάντηση σας στο Φύλλο Απαντήσεων.

..... είναι στο απατηλό όπως το γνήσιο είναι στο .....

(α). Ψεύτικο – αυθεντικό
(β). Πραγματικό – αληθινό
(γ). Μάσκα – πραγματικό
(δ). Αυθεντικό – ειλικρινές
(ε). Απάτη – ψεύτικο

Η σωστή απάντηση είναι η (α), διότι το ‘απατηλό’ και το ‘ψεύτικο’ συνδέονται με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται το ‘γνήσιο’ με το ‘αυθεντικό’.

Παράδειγμα 2:

Σε κάθε πρόβλημα που ακολουθεί σας δίνονται δύο ή περισσότερες δηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφασίζετε ποιο από τα συμπεράσματα ακολουθεί λογικά από τις δηλώσεις, χωρίς να υποθέτετε κάποια επιπρόσθετη πληροφορία πέραν αυτών που δίνονται στις δηλώσεις.

Όπου υπάρχει ελευθερία έκφρασης, υπάρχει λιβελογραφία. Στην Κύπρο υπάρχει ελευθερία έκφρασης. Ποιο από τα παρακάτω συνεπάγεται;

α) Δεν υπάρχει λιβελογραφία στην Κύπρο.
β) Όλα τα μέρη που είναι πανομοιότυπα με την Κύπρο είναι μέρη όπου υπάρχει λιβελογραφία.
γ) Η ελευθερία της έκφρασης αποδέχεται τη λιβελογραφία.
δ) Η λιβελογραφία προάγει την ελευθερία έκφρασης.
ε) Υπάρχει λιβελογραφία στην Κύπρο.

Η σωστή απάντηση είναι το (ε), διότι αυτό το συμπέρασμα συνάγεται από τις δηλώσεις.

Παράδειγμα 3:

Η Μαρία κάθε ξημέρωμα μετά την ανατολή πηγαίνει βόλτα. Ο φίλος της Γιάννης που έρχεται από την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, βλέπει ότι η σκιά της Μαρίας πέφτει στα δεξιά της. Από ποια κατεύθυνση έρχεται ο Γιάννης;

α) Ανατολή
β) Δύση
γ) Νότο
δ) Βορρά
ε) Δεν μπορούμε να ξέρουμε

Η σωστή απάντηση είναι το (δ).

Παράδειγμα 4:

Παρακάτω σάς δίνεται μία παράγραφος η οποία περιγράφει γεγονότα. Θα πρέπει να δεχτείτε όλα τα γεγονότα που περιγράφονται ως αληθή ως προς το περιεχόμενο (όχι κατ΄ ανάγκη και πραγματικά). Κάτω από την παράγραφο βλέπετε πέντε εναλλακτικά συμπεράσματα. Έργο σας είναι να διαβάσετε προσεκτικά την παράγραφο και τα εναλλακτικά συμπεράσματα και να επιλέξετε το συμπέρασμα που ολοκληρώνει καλύτερα την παράγραφο.

‘Ο εμπορικός προστατευτισμός, μεταμφιεσμένος σε σοβαρή ανησυχία για την κλιματική αλλαγή, επανεμφανίστηκε στη διεθνή οικονομική και πολιτική ζωή. Επικαλούμενες ανησυχίες για την ανταγωνιστικότητα, ισχυρές βιομηχανικές χώρες εκφράζουν το τελευταίο διάστημα απειλές για επιβολή φόρου στις εισαγωγές ενεργοβόρων προϊόντων από αναπτυσσόμενες χώρες που αρνούνται να αποδεχθούν τις απαιτήσεις τους. Το πραγματικό αίσθημα προστατευτισμού στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι, φυσικά, οι τρέχουσες άθλιες οικονομικές επιδόσεις τους, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις που θέτει η ταχεία οικονομική άνοδος της Κίνας, της Ινδίας και άλλων ασιατικών χωρών’.

α) Η κλιματική αλλαγή προβάλλεται ως λόγος για να δικαιολογήσει τον εμπορικό προστατευτισμό.
β) Οι χώρες του ΟΟΣΑ επικαλούνται ζητήματα κλιματικής αλλαγής για να θέσουν εμπορικούς φραγμούς κατά των ασιατικών χωρών.
γ) Οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή συνιστούν ένα βολικό εργαλείο τιθάσευσης της αυξανόμενης εμπορικής δύναμης της Κίνας και της Ινδίας.
δ) Οι βιομηχανικές χώρες χρησιμοποιούν τον εμπορικό προστατευτισμό ως όπλο κατά των αναπτυσσόμενων χωρών.
ε) Οι πρωταθλητές της κλιματικής αλλαγής είναι, χωρίς αμφιβολία, οι δημιουργοί της παγκόσμιας οικονομικής ανισότητας.

Η σωστή απάντηση είναι το (α).

Βαθμολογία
Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση θα είναι όποιος συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όσο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον. Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων θα υπόκεινται σε περαιτέρω στατιστική επεξεργασία και η τελική βαθμολογία που θα δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων θα είναι σε τρία δεκαδικά. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από βαθμολογητές που ορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων με βάση τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται για βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας.