Ισχύει και για τις εξετάσεις των 34 θέσεων Α2-5-7 και Α8-11-12 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για προετοιμασία των δεκαοχτώ κενών μόνιμων θέσεων Αρχιφοροθέτη (Κλ.Α9, Α11, Α12), Τμήμα Φορολογίας, Υπουργείο Οικονομικών, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5455 και ημερομηνία 12.08.2022